Artikkel 1 Mõisted


Nendes üldistes kasutustingimustes tähistatakse suure tähega järgmisi mõisteid:

 • Konto: kaitstud osa Quebble Kodulehel Kasutaja isiklikuks kasutuseks, kuhu Registreeritud Kasutaja saab (muu hulgas) teha oma Kasutajaprofiili, seda hallata ja muuta, kus saab suhelda teiste Kasutajatega, teistele Kasutajatele kutseid saata jne.
 • Üldised Kasutustingimused: käesolevad Quebble.com tingimused.
 • Teenus(ed): Quebble teenused. Need teenused puudutavad muu hulgas nõudmise ja pakkumise kokku viimist tööturul.
 • Kasutaja: keegi, kes külastab ja/või kasutab Quebble Kodulehte ja/või Teenuseid.
 • Kasutajanimi: Kasutaja meiliaadress, mille abil pääseb Registreeritud Kasutaja, koos Salasõnaga, ligi oma Kasutajakontole ja Quebble Teenustele.
 • Andmed ja Failid : kõik Quebble Kodulehele pandud vestlused, isikuandmed, kuulutused, tekstid, meiliaadressid, HTML-koodid, teave, pildid, fotod, (liikuv või liikumatu) pildimaterjal, helimaterjal, formaadid, tarkvara jms kõige laiemas mõistes ja kelle tahes üles riputatud.
 • Registreeritud Kasutaja: Kasutaja, kes on registreerunud Quebble Kodulehel ning on seega saanud Kasutajakonto.
 • Privaatsustingimused: Tingimused, mis reguleerivad Kasutaja Andmete töötlust.
 • Quebble: OÜ Quebble Koduleht, registreeritud Hollandis aadressil Bleiswijkseweg 47, Zoetermeer.
 • Salasõna: tähtede, numbrite ja/või kirjavahemärkide kombinatsioon, mis koos Kasutajanimega võimaldab Registreeritud Kasutajale ligipääsu Quebble Kasutajakontole ja Teenustele.
 • Koduleht: Quebble veebileht, mis on leitav aadressil www.quebble.com nagu ka kõik teised Quebble veebilehed, mis on ligipääsetavad selle domeeniga seotud aladomeenide või teiste Quebble Kodulehega seotud domeenide kaudu. Ainsuses olevad sõnad on ühtlasi seotud mitmuses olevate sõnadega ja vastupidi.

Artikkel 2 Quebble


 • Kodulehte Quebble.com haldab ja tarvitab OÜ Quebble. Kõik Andmed ja Failid, mille Kasutaja Quebble Kodulehele riputab, salvestatakse, töödeldakse ja säilitatakse andmebaasis ja serverites, mis asuvad Andmekeskustes Hollandis.

Artikkel 3 Privaatsus


 • Quebble Kodulehe kasutust reguleerivad lisaks Üldistele Kasutustingimustele ka Privaatsustingimused. Neid Privaatsustingimusi saab vaadata siit.
 • Isikuandmete töötlemiseks on Quebble registreerinud oma tegevuse Hollandi Isikuandmekaitse Kolleegiumis.

Artikkel 4 Quebble kasutamise tingimused


 • Kasutades Kodulehte ja sellega seotud Quebble teenuseid, kinnitab Kasutaja, et tal on seaduslik õigus seda Kodulehte ja/või Quebble Teenuseid kasutada.
 • Igasugune Quebble Kodulehe ja sellele riputatud Andmete ja Failide kasutus toimub omal vastutusel.
 • Quebble teeb jõupingutusi oma süsteemi ja Kodulehe adekvaatseks turvamiseks õigusvastase kasutamise ja kuritarvitamise vastu. Quebble ei saa aga tagada, et kolmandad isikud (seal hulgas ka Kasutajad) ei kasutaks tema süsteeme ja/või Kodulehte (ning sellele riputatud Andmeid ja Faile) õigusvastaselt ega kuritarvitaks neid. Seega pole ta vastutav, kui see peaks juhtuma.
 • Kasutaja on kohustatud järgima kogu kohalduvat (privaatsus)seadusandlust ja kinni pidama käesolevatest Üldistest Kasutustingimustest ja/või Quebble (muudest) eeskirjadest.
 • Kui mõni kasutaja kuritarvitab Quebble Kodulehte ja/või Teenuseid, vastutab kogu sellest tingitud kahju eest see kasutaja.

Artikkel 5 Linkide Viited


 • Quebble Koduleht sisaldab viiteid ja/või hüperlinke kolmandate isikute kodulehtedele ning kolmandate isikute kodulehtedel võivad olla viited ja/või hüperlingid Quebble Kodulehele.
 • Viited ja/või hüperlingid teistele kodulehtedele on mõeldud üksnes Quebble Kodulehe kasutamise hõlbustamiseks ning Quebble ei vastuta mingil moel nende teiste kodulehtede sisu eest ega nende kodulehtede külastamise, neilt info võtmise ja/või nende kasutamise tagajärgede eest. Ühtlasi kehtivad neile teistele kodulehtedele teised üld- ja privaatsustingimused.
 • Kui kolmandate kodulehtedel on viited ja/hüperlingid Quebble Kodulehele, ei tähenda see, et Quebble kirjutaks alla nende kodulehtede sisule.

Artikkel 6 Ligipääs, tehnilised ja muud häired


 • Quebble ei saa tagada, et tema Koduleht ja Teenused oleksid kogu aeg ja katkestuste ja/või häireteta kättesaadavad ning pole seega vastutav kahjude eest, mis on tingitud tehnilistest puudustest, katkestustest ja/või häiretest, mis mõjutavad tema Kodulehele ja/või Teenustele ligipääsu.
 • Quebble jätab endale õiguse oma Koduleht ja/või Teenused ajutiselt või piiramata ajaks välja lülitada, neid muuta või need sulgeda. Quebble ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis tekib neist muudatustest, väljalülitustest või sulgemistest.
 • Quebble ei vastuta oma Kodulehe ja/või Teenuste kasutamise võimalike ebasoodsate tagajärgede eest Kasutaja süsteemis ja/või tarkvaras.

Artikkel 7 Kasutajakonto sulgemine


 • Quebblel on õigus omadel põhjustel Kasutaja Kasutajakonto viivitamatult sulgeda, (muu hulgas) blokeerides Kasutaja Kasutajanime ja Salasõna ja/või sulgedes Kasutajakonto.
 • Quebble ei ole vastutav kahju eest, mida võib põhjustada see blokeerimine või sulgemine.
 • Kasutaja saab soovitud hetkel taotleda oma konto sulgemist, saates meili aadressile info@quebble.com. Quebble sulgeb Kasutajakonto viie tööpäeva jooksul.
 • Võimalikud kohustused käesolevates Üldistes Kasutustingimustes, mis on mõeldud kehtima ka peale Kasutaja registreeringu lõppemist, jäävad peale registreeringu lõpetamist tingimusteta kehtima.

Artikkel 8 Kohalduv õigusloome ja muud sätted


 • Kui üks või rohkem käesolevate Üldiste Kasutustingimuste sätteid kehtetustatakse või kehtetuks kuulutatakse, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Quebble koostab siis selle kehtetustatud sätte asemele uue sätte, kusjuures nii palju kui võimalik püütakse järgida kehtetustatud sätte mõtet.
 • Quebble jätab endale õiguse Üldtingimusi muuta.
 • Neile Üldistele Kasutustingimustele kehtib Hollandi Kuningriigi õigus. Lahkarvamuste lahendamiseks saab pöörduda Haagi halduskohtusse Hollandis.