Artikel 1 Begrippen


In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid:

 • Account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Website van Quebble waar de Geregistreerde Gebruiker (onder meer) zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen, kan communiceren met andere Gebruikers, Gebruikers kan uitnodigen etc.
 • Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Quebble.com.
 • Dienst(en): de door Quebble geëxploiteerde dienst(en). Deze dienst(en) betreffen onder meer het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 • Gebruiker: degene die de Site van Quebble bezoekt en/of gebruik maakt van de Website en/of Diensten van Quebble.
 • Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van Quebble.
 • Gegevens en Bestanden: alle op de Website van Quebble geplaatste conversaties, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 • Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich op de Website van Quebble heeft geregistreerd en daardoor een Gebruikersaccount heeft verkregen.
 • Privacy voorwaarden: Voorwaarden met betrekking tot de verwerking van Gebruikers Gegevens
 • Quebble: Website van Quebble BV, gevestigd aan de Bleiswijkseweg 47 te Zoetermeer
 • Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de
 • Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van Quebble.
 • Website: de internetsite van Quebble te bereiken via het domein www.quebble.com, alsmede alle andere internetsites van Quebble bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen of andere namen gekoppeld aan de Site van Quebble. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Quebble


 • De Website Quebble.com wordt beheerd en geëxploiteerd door Quebble BV. Alle Gegevens en Bestanden die de Gebruiker op de Websiteite van Quebble plaatst, worden opgeslagen, verwerkt en bewaard in een database en op servers in welke zijn ondergebracht in Datacentra gevestigd in Nederland.

Artikel 3 Privacy


 • Gebruik van de Website van Quebble is naast Algemene Gebruikersvoorwaarden tevens onderhevig aan de Privacyvoorwaarden.. Deze Privacyvoorwaarden kunnen hier worden bekeken
 • Ten behoeve van de verwerking van Persoonsgegevens heeft Quebble haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 4 Voorwaarden aan gebruik Quebble


 • Door gebruik te maken van de Website en daaraan gelieerde diensten van Quebble verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te mogen maken van deze Website en/of de Diensten van Quebble.
 • Elk gebruik van de Website van Quebble en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen risico.
 • Quebble spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Website adequaat te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Quebble kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) haar systemen en/of Website (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is derhalve hierbij niet aansprakelijk.
 • De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven en zich te houden aan de inhoud van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door Quebble gegeven (overige) voorschriften.
 • Indien een gebruiker, op een verwijtbare wijze, misbruik maakt van de Website en/of Diensten van Quebble zal alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deze gebruiker komen.

Artikel 5 Verwijzingen en links


 • De Website van Quebble bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de Website van Quebble.
 • Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruikersgemak van de Website van Quebble te vergroten en Quebble is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Tevens zijn op deze websites andere algemene- en privacy voorwaarden van kracht.
 • Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of hyperlinks naar de Website van Quebble opnemen, betekent dat geenszins dat Quebble instemt met de inhoud van deze websites.

Artikel 6 Bereikbaarheid, storingen en verstoringen


 • Quebble kan niet garanderen dat haar Website en Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot en/of het gebruik van haar Website en/of Diensten.
 • Quebble behoud zich het recht voor haar Website en/of Diensten tijdelijk of voor onbepaalde tijd buiten gebruik te stellen, aan te passen of te beëindigen. Quebble is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade voorvloeiend uit deze aanpassingen, buiten gebruik stelling of beëindiging.
 • Quebble is niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen van het gebruik van haar Website en/of Diensten op het systeem en/of de software van de Gebruiker.

Artikel 7 Beëindiging Gebruikersaccount


 • Het staat Quebble vrij het Gebruikersaccount van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren en/of het Gebruikersaccount op te heffen.
 • Quebble is op generlei wijze verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit deze blokkering of beëindiging.
 • De Gebruiker kan zijn eigen account op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@quebble.com. Quebble zal het Gebruikersaccount binnen 5 werkdagen beëindigen.
 • Eventuele verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die bedoelt zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en overige bepalingen


 • Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Quebble zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 • Quebble behoud zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag, Nederland.